Privacyverklaring North Sea Greens b.v.

Algemeen

Uw privacy is voor de onderneming North Sea Greens b.v. van groot belang. We vinden het belangrijk dat u weet hoe wij bij North Sea Greens b.v. met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring informeren wij u daarom onder meer over de wijze waarop North Sea Greens b.v. persoonsgegevens verwerkt; voor welke doeleinden North Sea Greens b.v. persoonsgegevens verwerkt; en hoe u uw privacy-rechten kunt uitoefenen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedere bezoeker van de website van North Sea Greens b.v. (www.northseagreens.nl -.eu en -.com). en op ieder ander van wie North Sea Greens b.v. persoonsgegevens verwerkt. North Sea Greens b.v. is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verzameld (onder meer via de websites met domeinnamen www.northseagreens.nl -.eu en -.com).

Persoonsgegevens die wij verwerken

North Sea Greens b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt uiteraard af van het contact dat er is geweest. Hieronder hebben wij voor u gespecificeerd welke persoonsgegevens in welke situatie worden verwerkt.

Bij een bezoek aan ons bedrijf, mailcontact of telefoongesprek:

-De persoonsgegevens welke u actief aan ons verstrekt

Bij een bezoek aan onze website:

-Gegevens over uw activiteiten op onze website (namelijk: het IP-adres, de identifiers in cookies, de internetbrowser en het apparaattype)

-De persoonsgegevens welke u actief verstrekt via ons contactformulier (namelijk: bedrijfsnaam, naam, adres, postcode, plaats, land, e-mailadres, telefoonnummer en bericht)

Bij een sollicitatie:

-Voor- en achternaam, eventuele bedrijfsgegevens, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, functie, CV, sollicitatiebrief en IBAN-nummer

-Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt (bijvoorbeeld voor het verstrekken van overige informatie in het kader van uw sollicitatie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

North Sea Greens b.v. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot ras, godsdienst of gezondheid, tenzij deze zelf door een sollicitant aan North Sea Greens b.v. wordt verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

North Sea Greens b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Ten aanzien van persoonsgegevens via de website: Gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit, bezoekanalyse voor marketingdoeleinden

-Ten aanzien van persoonsgegevens via het contact formulier op de website: Het beantwoorden van uw vraag en/of het verstrekken van het door u aangevraagde proefpakket en/of het maken van een afspraak op uw verzoek.

-Ten aanzien van persoonsgegevens via de sollicitatie: De sollicitatieprocedure

-Ten aanzien van persoonsgegevens die op andere wijze worden verstrekt: ten behoeve van productlevering of ten behoeve van marketing- en business development-doeleinden.

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond is. De verwerkingen vinden plaats op basis van de rechtsgronden uit de AVG, namelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld in het geval van een in-of verkoopovereenkomst van onze producten), vanwege een wettelijke verplichting, met uw toestemming en/of vanwege een gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming

North Sea Greens b.v. neemt op dit moment geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van North Sea Greens b.v.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

North Sea Greens b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bij een bezoek aan ons bedrijf, mailcontact of telefoongesprek:

-De persoonsgegevens welke u actief aan ons verstrekt voor acquisitiedoeleinden: niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd binnen de eventuele daarvoor geldende wettelijke bewaarplichten en/of – termijnen.

Bij een bezoek aan onze website:

-Gegevens over uw activiteiten op onze website (namelijk: het IP-adres, de identifiers in cookies, de internetbrowser en het apparaattype): niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd binnen de eventuele daarvoor geldende wettelijke bewaarplichten en/of – termijnen.

-De persoonsgegevens welke u actief verstrekt via ons contactformulier (namelijk: bedrijfsnaam, naam, adres, postcode, plaats, land, e-mailadres, telefoonnummer en bericht): niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd binnen de eventuele daarvoor geldende wettelijke bewaarplichten en/of – termijnen.

Bij een sollicitatie:

-Voor- en achternaam, eventuele bedrijfsgegevens, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, functie, CV, sollicitatiebrief en IBAN-nummer en overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt (bijvoorbeeld voor het verstrekken van overige informatie in het kader van uw sollicitatie): 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure (zonder toestemming van de sollicitant) en 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure (met toestemming van de sollicitant).

Delen van persoonsgegevens met derden

North Sea Greens b.v. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In bijzondere gevallen kan North Sea Greens b.v. uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, ongeacht uw toestemming daarvoor. Het gaat dan bijvoorbeeld om verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

North Sea Greens b.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door North Sea Greens b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@northseagreens.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

North Sea Greens b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Wijzigingen

North Sea Greens b.v. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Daarom adviseren wij u om deze privacyverklaring regelmatig te lezen om zo op de hoogte te blijven van de wijze waarop North Sea Greens b.v. uw persoonlijke gegevens verwerkt.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.


North Sea Greens b.v.

Zuid-Oudaan 2

4691 HH Tholen

The Netherlands

T: 0166-744019

E: info@northseagreens.nl


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 april 2021.